loading

درباره رآکتور بدانیم

مقدمه

رآکتور

راكتور  يك ظرف يا محفظه با شكل هاي مختلف مي باشد كه در آن واكنش شيميايي صورت مي گيرد و در

آن مواد ورودي به محصولات تبديل مي شوند: كه به دو دسته پليمري و غيرپليمري تقسيم مي شوند.

واكنش هاي شيميايي كه در داخل راكتور صورت مي گيرند به دو دسته كلي متجانس (Homogenous)

و  (Heterogeneous) نامتجانس تقسيم بندي مي شوند. واكنش هاي متجانس واكنش هايي هستند كه در آن تمام تركيب شوندگان در يك فاز كه ممكن است گاز، مايع و يا جامد باشد، موجود هستند . همچنين درصورتيكه واكنش كاتاليزوري باشد، كاتاليزور هم بايستي در همان فا ز وجود داشته باشد . واكنش هاي نامتجانس ، واكنش هايي هستند كه براي انجام آنها حداقل دو فاز لازم باشد.

متغيرهاي زيادي سرعت واكنش را تغيير مي دهند، در سيستم هاي متجانس ، دما ، فشار و غلظت متغيرهاي واضحي هستند. در سيستم هاي نامتجانس به دليل آنكه بيش از يك فاز وجود دارد و در طول واكنش مواد

بايستي از يك فاز به فاز ديگر متصل شوند، علاوه بر دما، فشار و غلظت، سرعت انتقال جرم و سرعت انتقا ل

حرارت نيز اهميت دارد.

رآکتور و انواع آن:

تقسیم بندی های گوناگونی برای راکتور های شیمیایی بر اساس شاخص های متفاوتی صورت گرفته است.راکتورهای شیمیایی بر اساس شاخص نوع و تعداد فازهایی که واکنش در آن صورت می گیرد، به صورت زیر تقسیم بندی می شوند.

 1-راکتورهای تک فازی

در این رآکتورها واکنش در فاز گاز یا در فاز مایع انجام می شود.

 2-راکتورهای چند فازی

در این رآکتورها واکنش میان فازهای گاز و مایع یا میان دو فاز مایع یا میان فازهای سیال و جامد صورت می گیرد.

بیشتر بخوانید

Views: 425

افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟