loading

سوپر هیتر

بخار سوپر هیت چیست؟

در صورت تماس بخاراشباع تولیدشده در دیگ بخارباسطوح دمای بالاتر،دمای بخاربه بالاتر از دمای تبخیر افزایش خواهد یافت. به این بخار سوپر هیت گفته میشود.وبه تفاوت دمای بخار اشباع و دمای افزایش یافته بخار،درجه سوپر هیت اتلاق می گردد.

سوپر هیت نمودن بخار در صورت وجود آب درون بخار ممکن نبوده و افزایش حرارت موجب تبخیر قطرات آب خواهد شدو بمنظور گرمایش مجدد ،بخار اشباع باید از درون یک مبدا حرارتی عبور نماید . این مبدل می تواند قسمت ثانویه ای در داخل بویلر بوده و یا بصورت سوپر هیت جداگانه باشد. سیال گرم کن نیز می تواند گازهای داغ خروجی مشعل بوده و یا اینکه مشعل جداگانه ای تعبیه شود.

بخار سوپر هیت در کاربردهای خاصی استفاده می شود ،بعنوان مثال در توربین های بخار از بخار سوپر هیت جهت عبور از نازل ها و هدایت به سمت رتور استفاده شده که منجر به چرخش رتور می شود. از آنجاییکه انرژی لازم فقط از طریق بخار تامین می شود،بنابراین بخار خروجی از رتور دارای انرژی کمتر خواهد بود.

دیگ بخار

دیگ بخار

Views: 220

افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟