loading

منبع بلودان

منبع بلودان:

عملیات شیمیایی که بر روی آب ورودی دیگ انجام میگیرد موجب تشکیل مواد جامد معلق در داخل دیگ شده که بطور ناخواسته در زیر دیگ به صورت لجن جمع خواهدشدو طی عملیاتی که به زیر آبزنی معروف است ، تخلیه می گرددواین امر میتواند بصورت دستی انجام شود (اپراتور با استفاده از اهرم خاصی شیر زیر دیگ را چندین بار در روز ودر مدت معینی (بطور مثال 5-10 ثانیه )باز وبسته مینماید.)

نا خالصی های دیگری در آب دیگ بصورت معلق وجود دارد که غلظت آنها با تولید بخار افزایش می یابد و بنابراین باید با روش مناسبی کنترل شود. سیستم کنترل سختی شامل مجموعه ای از المان های مختلف است که این وظیفه را عهده دار است. سنسور خاصی داخل دیگ نصب شده که سختی را اندازه گیری می نماید ودر صورت افزایش سختی ، کنترل نصب شده با فرمان به شیر کنترل اتوماتیک موجب باز شدن آن شده و مقداری از آب دیگ را تخلیه می نماید. آب تخلیه شده بوسیله آب تغذیه ورودی جایگزین شده وبدین طریق سطح سختی آی پایین خواهد آمد.

بلودان

بلودان

بلودان

بلودان

Views: 367

افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟